Nieuws

Nieuws

Frequentie lekcontroles

De nieuwe Europese F-gassen verordening geldt voor alle koudemiddelen onder de noemer 'gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen" (HFK's). De belangerijkste wijzigingen voor de eindgebruiker zijn de frequentie van lekcontroles aan de installatie en de uitfasering van koudemiddelen met een hoog GWP.

De frequentie van de lekcontroles wordt per 1 januari 2015 niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van de installatie in kg maar op basis van de inhoud in CO2 equivalenten, die voor elk koudemiddel anders zijn.

Lees hier het complete NVKL infoblad 'Nieuwe F-gassenverordening' >>>

Update F-gassen verordening

Terugfasering-schema.
De kern van de herziening van de F-gassenverordening is een geleidelijke afbouw van het op de markt brengen van HFK’s volgens een zogenaamd “terug faseer schema”. In dit schema wordt het op de markt brengen van HFK’s teruggebracht van 100% in 2015 naar 21% in 2030.

Bijvulverbod.
Eén van de extra maatregelen is het verbod op bijvullen van koelinstallaties die gevuld zijn met een HFK met een GWP groter dan 2500 (zoals R404A en R507A).
Dit ziet er als volgt uit:

 • Bijvulverbod voor installaties met een GWP >2500 per 1-1-2020
 • Bijvullen toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd koudemiddel tot 2030
 • Geldt niet voor installaties met een koudemiddelinhoud van 40 ton CO2 equivalent (lees 10 kg R507A/R404A)
 • Geldt niet voor militaire apparatuur
 • Geldt niet voor vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C.
 • Verbod op het nieuw bouwen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2500 vanaf 1-1-2020

 

Voorvullen.
Er komt geen verbod op het in de fabriek voorvullen van apparatuur/installaties. Wel zijn producenten gebonden om voorgevulde apparaten/installaties te registreren en te voorzien van een conformiteitsverklaring. Ook worden de koudemiddelen die zijn voorgevuld opgenomen in het quotasysteem. Tevens mogen voorgevulde apparaten/installaties alleen nog maar worden verkocht aan gecertificeerde bedrijven of aan eindgebruikers die kunnen bewijzen dat de installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

Quota’s.
Er wordt een quotasysteem ingevoerd waarbij importeurs/fabrikanten quota’s krijgen toegewezen op basis van het gemiddelde van de door hun gerapporteerde hoeveelheden HFK’s die zij op de markt hebben gebracht tussen 2009 en 2012.

Toeslag op koudemiddelen.
Er komt geen toeslag op HFK’s die importeurs/leveranciers moeten afdragen aan de Europese Commissie per ton CO2equivalent.

Aanvullende verboden.
De volgende aanvullende verboden zijn opgenomen om de terug fasering extra kracht bij te zetten. Er komt een verbod op:

 • Huishoudelijke koel- en vrieskasten GWP>150 per 1-1-2015
 • Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP>2500 per 1-1-2020
 •  Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP>150 per 1-1-2022
 • Stationaire koel- en klimaatapparatuur/installaties GWP>2500 per 1-1-2020
 • Centrale koelsystemen voor supermarkten voor commercieel gebruik met een koelvermogen >40KW en een GWP>150 per 1-1-2022 behalve cascadesystemen, hierbij mag het primaire circuit gevuld zijn met GWP>1500
 • Mobile hermetisch gesloten airco’s GWP>150 per 1-1-2020
 • Single split-airco’s met een inhoud <3 kg en een GWP>750 per 1-1-2025

 

Inwerkingtreding.
De nieuwe verordening treedt per 1 januari 2015 in werking en is per die datum in alle 28 Europese lidstaten van kracht.

Bron: NVKL, december 2013

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12